JURIDISCHE KENNISGEVING EN ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN DE WEBSITE

www.becosan.com

I. ALGEMENE INFORMATIE

In overeenstemming met de informatieplicht waarin wordt voorzien in Wet 34/2002 van Diensten van de Maatschappij en Elektronische Handel (LSSI-CE) van 11 juli, wordt de volgende algemene informatie op deze website hieronder verstrekt:

Het eigendom van deze website, www.becosan.com, (hierna website genoemd) is in handen van: BECOSAN APS, BTW: DK40775064 en geregistreerd in: CVR Register, Denemarken, waarvan de vertegenwoordiger is: Kenneth Olsen, en wiens contactgegevens zijn:

Adres:

Nebelvej 15, 8700 Horsens, Denemarken

Contact telefoonnummer: +4540979740

E-mailadres voor contact: info@becosan.com

II. ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN

Het onderwerp van de algemene voorwaarden: de website

Het doel van deze algemene gebruiksvoorwaarden (hierna te noemen de voorwaarden) is om de toegang tot en het gebruik van de website te regelen. Voor de toepassing van deze Algemene Voorwaarden wordt bedoeld: het uiterlijk van de scherminterfaces, zowel statisch als dynamisch, dwz de navigatieboom; en alle elementen die zowel in de scherminterfaces als in de navigatiestructuur zijn geïntegreerd (hierna Inhoud) en al die diensten of online bronnen die aan Gebruikers kunnen worden aangeboden (hierna Diensten).

BECOSAN behoudt zich het recht voor om op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving de presentatie en configuratie van de website en de inhoud en diensten die daarin zijn opgenomen te wijzigen. De Gebruiker erkent en aanvaardt dat BECOSAN op elk moment elk van deze elementen die zijn geïntegreerd in de Website of de toegang ertoe kan onderbreken, deactiveren en / of annuleren.

De toegang tot de website door de gebruiker is gratis en, in de regel, kosteloos zonder dat de gebruiker een vergoeding hoeft te betalen om ervan te genieten, met uitzondering van de kosten van verbinding via het telecommunicatienetwerk dat wordt geleverd door de toegang. aanbieder gecontracteerd door de gebruiker.

Het gebruik van de Inhoud of Diensten van de Website kan worden gedaan door middel van een voorafgaand abonnement of registratie door de Gebruiker.

De gebruiker

Toegang tot, browsen en gebruik van de website, evenals de ruimtes die zijn ingeschakeld voor interactie tussen gebruikers en de gebruiker en BECOSAN, zoals opmerkingen en / of blogruimtes, verleent de status van gebruiker, zodat deze wordt geaccepteerd, vanaf het moment dat u beginnen met browsen op de website, alle voorwaarden die hierin worden uiteengezet, evenals de daaropvolgende wijzigingen, onverminderd de toepassing van de relevante wettelijke voorschriften van verplichte naleving, in voorkomend geval. Gezien de relevantie van het bovenstaande, wordt de Gebruiker aangeraden om ze elke keer dat hij / zij de WEBSITE bezoekt te lezen.

De BECOSAN-website biedt een breed scala aan informatie, diensten en gegevens. De gebruiker is verantwoordelijk voor het juiste gebruik van de website. Deze verantwoordelijkheid strekt zich uit tot:

Een gebruik van de informatie, Content en / of Diensten en gegevens aangeboden door BECOSAN zonder in strijd te zijn met de bepalingen van deze Voorwaarden, de Wet, goede zeden of openbare orde, of dat op enige andere wijze schade kan toebrengen aan de rechten van derden of dezelfde werking van de website.
De waarheidsgetrouwheid en wettigheid van de informatie die door de Gebruiker wordt verstrekt in de formulieren die door BECOSAN worden verstrekt voor toegang tot bepaalde Inhoud of Diensten die door de Website worden aangeboden. In elk geval zal de Gebruiker BECOSAN onmiddellijk op de hoogte brengen van elk feit dat misbruik van de informatie die in deze formulieren is geregistreerd, mogelijk maakt, zoals, maar niet beperkt tot, diefstal, verlies of ongeoorloofde toegang tot identificatiegegevens en / of wachtwoorden, om om over te gaan tot onmiddellijke annulering.
BECOSAN behoudt zich het recht voor om opmerkingen en bijdragen te verwijderen die in strijd zijn met de wet, respect voor de menselijke waardigheid, die discriminerend, xenofoob, racistisch, pornografisch, spammen, die de jeugd of kinderjaren bedreigen, de orde of de openbare veiligheid of, naar zijn mening, niet geschikt voor publicatie.

BECOSAN is in elk geval niet verantwoordelijk voor de meningen die door gebruikers worden geuit via commentaren of andere blog- of participatietools die mogelijk bestaan.

De enkele toegang tot deze WEBSITE impliceert geen enkele commerciële relatie tussen BECOSAN en de Gebruiker.

Altijd in overeenstemming met de huidige wetgeving, is deze BECOSAN-website bedoeld voor alle personen, ongeacht hun leeftijd, die toegang hebben tot en / of bladeren op de pagina’s van de website.

III. TOEGANG EN NAVIGATIE OP DE WEBSITE: UITSLUITING VAN GARANTIES EN AANSPRAKELIJKHEID

BECOSAN garandeert niet de continuïteit, beschikbaarheid en bruikbaarheid van de Website, noch van de Inhoud of Diensten. BECOSAN zal alles in het werk stellen om de goede werking van de Website te verzekeren, maar BECOSAN geeft geen garantie dat de toegang tot deze Website ononderbroken of foutloos zal zijn.

Het is evenmin verantwoordelijk voor of garandeert dat de inhoud of software waartoe via deze Website toegang kan worden verkregen, foutloos is of schade toebrengt aan het computersysteem (software en hardware) van de Gebruiker. BECOSAN is in geen geval aansprakelijk voor verlies of schade van welke aard dan ook die voortvloeit uit ac

toegang tot, navigatie en gebruik van de website, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, die veroorzaakt door computersystemen of die veroorzaakt door de introductie van virussen.

BECOSAN is evenmin verantwoordelijk voor enige schade die aan gebruikers kan worden toegebracht door oneigenlijk gebruik van deze Website. In het bijzonder is BECOSAN op geen enkele manier verantwoordelijk voor eventuele storingen, onderbrekingen, storingen of defecten in de telecommunicatie.

IV. PRIVACYBELEID EN GEGEVENSBESCHERMING

BECOSAN verbindt zich ertoe de nodige technische en organisatorische maatregelen te nemen, in overeenstemming met het beveiligingsniveau dat past bij het risico van de verzamelde gegevens.

Wetten opgenomen in dit privacybeleid

Dit privacybeleid is aangepast aan de geldende Spaanse en Europese regelgeving met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens op internet. Concreet respecteert het de volgende voorschriften:

Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (AVG).

Identiteit van de partij die verantwoordelijk is voor de verwerking van persoonsgegevens

De gegevensbeheerder van de persoonlijke gegevens die in BECOSAN worden verzameld, is: BECOSAN ApS, BTW: DK40775064 (hierna ook de gegevensbeheerder). De contactgegevens zijn als volgt:

Adres:
Nevelbej 15, 8700 Horsens, Denemarken
Contact telefoonnummer: +4540979740
E-mailadres voor contact: info@becosan.com

Functionaris voor gegevensbescherming (DPO)

In overeenstemming met de bepalingen van de RGPD en de LOPD-GDD, informeren wij u dat de persoonlijke gegevens die door BECOSAN worden verzameld via de formulieren op onze pagina’s, zullen worden opgenomen en verwerkt in onze bestanden om de aangegane verbintenissen te vergemakkelijken, te bespoedigen en na te komen tussen BECOSAN en de Gebruiker of het onderhouden van de relatie die tot stand is gebracht in de door de Gebruiker ingevulde formulieren, of om te reageren op een verzoek of vraag van de Gebruiker. Evenzo wordt in overeenstemming met de bepalingen van de RGPD en de LOPD-GDD, tenzij de uitzondering voorzien in artikel 30.5 van de RGPD van toepassing, een register van verwerkingsactiviteiten bijgehouden waarin, naar gelang van de doeleinden, de uitgevoerde verwerkingsactiviteiten en de overige in de RGPD vastgestelde omstandigheden.

Principes die van toepassing zijn op de verwerking van persoonsgegevens

De verwerking van de persoonlijke gegevens van de gebruiker is onderworpen aan de volgende principes uiteengezet in artikel 5 van de AVG:

Beginsel van rechtmatigheid, eerlijkheid en transparantie: de toestemming van de gebruiker is te allen tijde vereist na volledig transparante informatie over de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens worden verzameld.
Principe van doelbinding: persoonlijke gegevens worden verzameld voor gespecificeerde, expliciete en legitieme doeleinden.
Principe van gegevensminimalisatie: de verzamelde persoonsgegevens zijn alleen dat wat strikt noodzakelijk is met betrekking tot de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
Nauwkeurigheidsprincipe: persoonlijke gegevens moeten nauwkeurig en altijd up-to-date zijn.
Beginsel van beperking van de bewaartermijn: persoonsgegevens worden alleen bewaard in een vorm die de identificatie van de gebruiker mogelijk maakt gedurende de tijd die nodig is voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
Beginsel van integriteit en vertrouwelijkheid: persoonsgegevens worden op een zodanige manier verwerkt dat hun veiligheid en vertrouwelijkheid zijn gewaarborgd.
Principe van proactieve verantwoording: de verantwoordelijke is ervoor verantwoordelijk dat de bovenstaande principes worden nageleefd.

Categorieën van persoonlijke gegevens

De categorieën gegevens die door BECOSAN worden verwerkt, zijn uitsluitend identificatiegegevens. Er worden in geen geval bijzondere categorieën persoonsgegevens verwerkt in de zin van artikel 9 van de AVG.

Wettelijke basis voor de verwerking van persoonsgegevens

De wettelijke basis voor de verwerking van persoonsgegevens is toestemming. BECOSAN verbindt zich ertoe om de uitdrukkelijke en verifieerbare toestemming van de Gebruiker te verkrijgen voor de verwerking van zijn persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden.

De gebruiker heeft het recht om zijn toestemming op elk moment in te trekken. Het intrekken van toestemming is net zo eenvoudig als het geven ervan. Als algemene regel geldt dat het intrekken van de toestemming geen voorwaarde vormt voor het gebruik van de website.

In die gevallen waarin de gebruiker zijn gegevens moet of mag verstrekken via formulieren om inlichtingen te vragen, informatie aan te vragen of om redenen die verband houden met de inhoud van de website, zullen ze worden geïnformeerd in het geval dat de voltooiing van een van deze formulieren verplicht is, omdat dit het geval is. essentieel voor de juiste ontwikkeling van de uitgevoerde operatie.

Doeleinden van de verwerking waarvoor de persoonsgegevens worden gebruikt

De persoonlijke gegevens worden verzameld en beheerd door BECOSAN om de verbintenissen tussen de Website en de Gebruiker te vergemakkelijken, te bespoedigen en na te komen of om de relatie te onderhouden die is vastgelegd in de formulieren die deze laatste invult of om te reageren op een verzoek of vraag.

Evenzo kunnen de gegevens worden gebruikt met een commercieel doel van personalisatie, operationeel en statistisch, en activiteiten van het zakelijke doel van BECOSAN, evenals

voor de extractie, opslag van gegevens en marketingstudies om de inhoud die aan de gebruiker wordt aangeboden aan te passen, en om de kwaliteit, werking en navigatie door de website te verbeteren.

Op het moment dat de persoonlijke gegevens worden verkregen, wordt de gebruiker geïnformeerd over het specifieke doel of de doeleinden van de verwerking waarvoor de persoonlijke gegevens zullen worden gebruikt, d.w.z. het gebruik of de toepassingen die aan de verzamelde informatie zullen worden gegeven.

Bewaartermijnen van persoonsgegevens

Persoonlijke gegevens worden alleen bewaard voor de minimale tijd die nodig is voor de doeleinden van hun verwerking en in ieder geval alleen voor de volgende periode: 3 jaar, of totdat de gebruiker om verwijdering verzoekt.

Op het moment dat de persoonlijke gegevens worden verkregen, wordt de gebruiker geïnformeerd over de periode waarvoor de persoonlijke gegevens worden bewaard of, indien dit niet mogelijk is, de criteria die worden gebruikt om deze periode te bepalen.

Ontvangers van persoonlijke gegevens

De persoonlijke gegevens van de gebruiker worden gedeeld met de volgende ontvangers of categorieën ontvangers:

Google Analytics, gevestigd te 1600 Amphiteatre Parkway, Mountain View (Californië), CA 94043, Verenigde Staten.

In het geval dat de verwerkingsverantwoordelijke van plan is persoonlijke gegevens over te dragen aan een derde land of internationale organisatie, zal de gebruiker op het moment dat de persoonlijke gegevens worden verkregen, worden geïnformeerd over het derde land of de internationale organisatie waarnaar de gegevens zijn bedoeld om te worden overgedragen, zoals evenals het al dan niet bestaan van een adequaatheidsbesluit van de Commissie.

Persoonsgegevens van minderjarigen

In overeenstemming met de bepalingen van artikel 8 van de RGPD en 13 van de RDLOPD, kunnen alleen personen ouder dan 14 jaar hun toestemming geven voor de verwerking van hun persoonsgegevens op een rechtmatige manier door BECOSAN. In het geval van een kind jonger dan 14 jaar is de toestemming van de ouders of voogden vereist voor de verwerking en is de verwerking alleen rechtmatig voor zover zij hun toestemming hebben gegeven.

Geheimhouding en beveiliging van persoonlijke gegevens

BECOSAN verbindt zich ertoe de nodige technische en organisatorische maatregelen te nemen, in overeenstemming met het beveiligingsniveau dat past bij het risico van de verzamelde gegevens, om de veiligheid van de persoonsgegevens te verzekeren en om de onbedoelde of onwettige vernietiging, het verlies of de wijziging van persoonsgegevens te voorkomen. verzonden, opgeslagen of anderszins verwerkt, of de ongeautoriseerde communicatie van of toegang tot dergelijke gegevens.

De website heeft een SSL-certificaat (Secure Socket Layer), dat ervoor zorgt dat persoonlijke gegevens veilig en vertrouwelijk worden verzonden, zoals de overdracht van gegevens tussen de server en de gebruiker, en in ruil daarvoor volledig versleuteld of versleuteld.

Omdat BECOSAN de onneembaarheid van het internet of de totale afwezigheid van hackers of anderen die op frauduleuze wijze toegang hebben tot persoonlijke gegevens echter niet kan garanderen, verbindt de gegevensbeheerder zich ertoe om de gebruiker zonder onnodige vertraging op de hoogte te stellen wanneer er een inbreuk op de beveiliging van persoonlijke gegevens plaatsvindt die een hoog risico voor de rechten en vrijheden van natuurlijke personen. In overeenstemming met artikel 4 van de AVG betekent een inbreuk op de beveiliging van persoonsgegevens elke inbreuk op de beveiliging die resulteert in de onbedoelde of onwettige vernietiging, verlies of wijziging van verzonden, opgeslagen of anderszins verwerkte persoonsgegevens, of de ongeoorloofde openbaarmaking van of toegang tot dergelijke gegevens.

Persoonsgegevens zullen vertrouwelijk worden behandeld door de Verwerkingsverantwoordelijke, die zich ertoe verbindt te informeren en er door middel van een wettelijke of contractuele verplichting voor te zorgen dat deze vertrouwelijkheid wordt gerespecteerd door zijn werknemers, partners en elke persoon voor wie hij de informatie toegankelijk maakt.

Rechten die voortvloeien uit de verwerking van persoonsgegevens

De gebruiker heeft meer dan BECOSAN en kan daarom de volgende rechten uitoefenen die worden erkend in de RGPD tegen de gegevensbeheerder:

Recht op toegang: dit is het recht van de Gebruiker om bevestiging te krijgen of BECOSAN al dan niet zijn persoonsgegevens verwerkt en, zo ja, om informatie te verkrijgen over zijn specifieke persoonsgegevens en de verwerking die BECOSAN heeft uitgevoerd of nog uitvoert. zoals, onder andere, de beschikbare informatie over de herkomst van dergelijke gegevens en de ontvangers van de gemaakte of geplande communicatie.
Recht op rectificatie: dit is het recht van de gebruiker om zijn / haar persoonlijke gegevens te laten wijzigen als deze onjuist of, rekening houdend met de doeleinden van de verwerking, onvolledig blijken te zijn.
Recht op verwijdering (“het recht om te worden vergeten”): dit is het recht van de gebruiker, tenzij anders bepaald door de toepasselijke wetgeving, om het wissen van zijn of haar persoonlijke gegevens te verkrijgen wanneer de persoonlijke gegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze is verzameld of verwerkt; de Gebruiker heeft zijn toestemming voor de verwerking ingetrokken en de verwerking heeft geen andere wettelijke basis; de gebruiker maakt bezwaar tegen de verwerking en er is geen andere legitieme reden om de verwerking voort te zetten; de persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt; de persoonsgegevens moeten worden gewist in overeenstemming met een wettelijke verplichting; of de persoonsgegevens zijn verkregen als gevolg van een direct aanbod van informatie diensten van de maatschappij aan een persoon jonger dan 14 jaar. Naast het wissen, neemt de verwerkingsverantwoordelijke, rekening houdend met de beschikbare technologie en de kosten van de implementatie ervan, redelijke stappen om verwerkingsverantwoordelijken die de persoonsgegevens verwerken, te informeren over het verzoek van de betrokkene om elke link naar die persoonsgegevens te wissen.
Recht op beperking van de verwerking: dit is het recht van de gebruiker om de verwerking van zijn of haar persoonsgegevens te beperken. De gebruiker heeft het recht om de beperking van de verwerking te verkrijgen wanneer de gebruiker de juistheid van zijn of haar persoonlijke gegevens betwist; de verwerking is onrechtmatig; de verwerkingsverantwoordelijke heeft de persoonsgegevens niet langer nodig, maar de gebruiker heeft deze nodig om claims in te dienen; en waar de gebruiker bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking.
Recht op gegevensoverdraagbaarheid: wanneer de verwerking op geautomatiseerde wijze wordt uitgevoerd, heeft de gebruiker het recht om van de verwerkingsverantwoordelijke zijn of haar persoonsgegevens in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machinaal leesbaar formaat te ontvangen en naar een andere verwerkingsverantwoordelijke te verzenden. Waar technisch haalbaar, geeft de verantwoordelijke de gegevens rechtstreeks door aan die andere verantwoordelijke.
Recht van bezwaar: dit is het recht van de Gebruiker om zijn of haar persoonlijke gegevens niet te laten verwerken of om de verwerking van dergelijke gegevens door BECOSAN te staken.
Recht om niet te worden onderworpen aan een beslissing die uitsluitend is gebaseerd op geautomatiseerde verwerking, inclusief profilering: het is het recht van de gebruiker om niet te worden onderworpen aan een geïndividualiseerde beslissing die uitsluitend is gebaseerd op geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens, inclusief profilering, die bestaat, tenzij anders bepaald door de wet. .
Daarom kan de gebruiker zijn / haar rechten uitoefenen door middel van een schriftelijke mededeling gericht aan de gegevensbeheerder met de referentie “RGPD-www.becosan.com”, met vermelding van:

Naam, achternaam (-namen) van de gebruiker en een kopie van het nationale identiteitsdocument van de gebruiker. In gevallen waarin vertegenwoordiging is toegestaan, zal het ook nodig zijn om de persoon die de Gebruiker vertegenwoordigt op dezelfde manier te identificeren, evenals het document dat de vertegenwoordiging accrediteert. De fotokopie van de DNI kan worden vervangen door een ander rechtsgeldig middel dat de identiteit erkent.
Verzoek met de specifieke redenen voor het verzoek of de informatie waartoe toegang wordt gevraagd.
Adres voor meldingsdoeleinden.
Datum en handtekening van de aanvrager.
Elk document dat het verzoek dat wordt gedaan erkent.
Dit verzoek en alle andere bijgevoegde documenten kunnen naar het volgende adres en / of e-mailadres worden gestuurd:

Postadres:
Nebelvej 15, 8700 Horsens, Denemarken
E-mail: info@becosan.com

Links naar websites van derden

De Website kan hyperlinks of links bevatten die toegang geven tot andere websites van derden dan BECOSAN, en worden daarom niet beheerd door BECOSAN. De eigenaren van dergelijke websites hebben hun eigen gegevensbeschermingsbeleid en zijn in elk geval zelf verantwoordelijk voor hun eigen bestanden en hun eigen privacypraktijken.

Klachten bij de toezichthoudende autoriteit

In het geval dat de gebruiker van mening is dat er een probleem of een inbreuk is op de geldende regelgeving in de manier waarop zijn / haar persoonsgegevens worden verwerkt, heeft hij / zij recht op effectieve gerechtelijke bescherming en om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, in het bijzonder in de staat waar hij / zij zijn / haar gewone verblijfplaats, werkplek of plaats van de vermeende inbreuk heeft.

Acceptatie en wijzigingen van dit privacybeleid

Het is noodzakelijk dat de gebruiker de voorwaarden voor de bescherming van persoonsgegevens in dit privacybeleid heeft gelezen en ermee instemt, en dat hij / zij de verwerking van zijn / haar persoonsgegevens aanvaardt, zodat de gegevensbeheerder verder kan gaan in de wijze, gedurende de aangegeven periodes en voor de aangegeven doeleinden. Het gebruik van de website impliceert de aanvaarding van het privacybeleid van hetzelfde.

BECOSAN behoudt zich het recht voor om zijn privacybeleid te wijzigen, volgens zijn eigen criteria, of ingegeven door een wetgevende, jurisprudentiële of doctrinaire wijziging van het Spaanse gegevensbeschermingsagentschap. Wijzigingen of updates van dit privacybeleid worden niet expliciet aan de gebruiker meegedeeld. De gebruiker wordt aangeraden om deze pagina regelmatig te raadplegen om op de hoogte te blijven van de laatste wijzigingen of updates.

Dit privacybeleid werd bijgewerkt op 5 maart 2020 om het aan te passen aan Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende de gratis verplaatsing van dergelijke gegevens (RGPD).

V. LINKS-BELEID

Naar verluidt stelt de BECOSAN-website de gebruikers koppelingsmiddelen (zoals onder andere koppelingen, banners, knoppen), directories en zoekmachines beschikbaar of kan deze beschikbaar stellen waarmee gebruikers toegang krijgen tot websites die eigendom zijn van en / of beheerd worden door derden. .

De installatie van deze links, directories en zoekmachines op de website is bedoeld om de gebruikers gemakkelijker te laten zoeken naar en toegang te krijgen tot informatie die beschikbaar is op internet, zonder te worden beschouwd als een suggestie, aanbeveling of uitnodiging om ze te bezoeken.

BECOSAN biedt zichzelf niet aan of brengt zichzelf niet op de markt

h derden de producten en / of diensten die beschikbaar zijn op dergelijke gelinkte sites.

Het garandeert evenmin de technische beschikbaarheid, nauwkeurigheid, betrouwbaarheid, geldigheid of wettigheid van sites buiten zijn eigendom die via de links toegankelijk zijn.

BECOSAN zal in geen geval de inhoud van andere websites beoordelen of controleren, noch de producten en diensten, inhoud, bestanden en enig ander materiaal op die gelinkte sites goedkeuren, onderzoeken of onderschrijven.

BECOSAN aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige schade die kan voortvloeien uit de toegang, het gebruik, de kwaliteit of de wettigheid van de inhoud, mededelingen, meningen, producten en diensten van websites die niet door BECOSAN worden beheerd en die aan deze Website zijn gekoppeld.

De Gebruiker of derde die een hyperlink maakt vanaf een webpagina van een andere, andere website naar de BECOSAN-website, dient zich ervan bewust te zijn dat:

De reproductie – geheel of gedeeltelijk – van de Inhoud en / of Diensten van de Website is niet toegestaan zonder de uitdrukkelijke toestemming van BECOSAN.

Geen enkele valse, onnauwkeurige of onjuiste verklaring over de BECOSAN-website, noch over de inhoud en / of diensten van de website is toegestaan.

Met uitzondering van de hyperlink, zal de website waarop de hyperlink wordt geplaatst, geen enkel element van deze website bevatten dat beschermd is als intellectueel eigendom, tenzij uitdrukkelijk geautoriseerd door BECOSAN.

Het tot stand brengen van de hyperlink impliceert niet het bestaan van een relatie tussen BECOSAN en de eigenaar van de website waarvan deze is gemaakt, noch de kennis en aanvaarding van BECOSAN van de inhoud, diensten en / of activiteiten die op die website worden aangeboden, en vice versa. versa.

VI. INTELLECTUELE EN INDUSTRIËLE EIGENDOM

BECOSAN is zelf of als rechtverkrijgende eigenaar van alle intellectuele en industriële eigendomsrechten van de Website, evenals de elementen die erop staan (inclusief maar niet beperkt tot afbeeldingen, geluid, audio, video, software of tekst, handelsmerken of logo’s, kleurencombinaties, structuur en ontwerp, selectie van gebruikte materialen, computerprogramma’s die nodig zijn voor de werking, toegang en gebruik, enz.). Het zijn daarom werken die als intellectueel eigendom worden beschermd door het Spaanse rechtssysteem, en die zowel op hen van toepassing zijn op de Spaanse als op de communautaire regelgeving op dit gebied, alsook op de internationale verdragen ter zake die door Spanje zijn ondertekend.

Alle rechten voorbehouden. In overeenstemming met de bepalingen van de wet op intellectuele eigendom, de reproductie, distributie en openbare communicatie, inclusief het beschikbaar stellen, van de gehele of een deel van de inhoud van deze website, voor commerciële doeleinden, op elk medium en met elke technische middelen, zonder de toestemming van BECOSAN, zijn uitdrukkelijk verboden.

In het geval dat de Gebruiker of een derde van mening is dat de Inhoud van de Website een schending inhoudt van de rechten op bescherming van intellectuele eigendom, moet u BECOSAN hiervan onmiddellijk op de hoogte brengen via de contactgegevens in het gedeelte ALGEMENE INFORMATIE van deze Juridische kennisgeving en Algemeen Gebruiksvoorwaarden.

VIII. JURIDISCHE ACTIES, TOEPASSELIJK RECHT EN JURISDICTIE

BECOSAN behoudt zich het recht voor om civiele of strafrechtelijke acties te ondernemen die het nodig acht voor misbruik van de Website en Inhoud, of voor schending van deze Voorwaarden.

De relatie tussen de gebruiker en BECOSAN wordt beheerst door de geldende en toepasselijke regelgeving op het Spaanse grondgebied. Mocht er enige controverse ontstaan met betrekking tot de interpretatie en / of toepassing van deze Voorwaarden, dan zullen de partijen hun conflicten voorleggen aan de gewone jurisdictie en voorleggen aan de rechters en rechtbanken die overeenkomen met de wet.

Laatste wijziging: 5 maart 2020