JURIDISK BEMÆRKNING OG ALMINDELIGE BETINGELSER FOR BRUG AF WEBSIDEN

www.becosan.com

I. GENEREL INFORMATION

I overensstemmelse med pligten til information, der er fastsat i lov 34/2002 om tjenester fra samfundet og elektronisk handel (LSSI-CE) af 11. juli, gives følgende generelle oplysninger på dette websted nedenfor:

Ejerskabet af dette websted, www.becosan.com, (i det følgende benævnt websted) ejes af: BECOSAN APS, moms: DK40775064 og registreret i: CVR Register, Danmark, hvis repræsentant er: Kenneth Olsen, og hvis kontaktoplysninger er:

Adresse:

Nebelvej 15, 8700 Horsens, Danmark

Kontakt telefonnummer: +4540979740

Kontakt-e-mail: info@becosan.com

II. GENERELLE VILKÅR OG BETINGELSER FOR BRUG

Genstand for vilkår og betingelser: Hjemmesiden

Formålet med disse generelle vilkår og betingelser for brug (i det følgende benævnt vilkårene) er at regulere adgang til og brug af hjemmesiden. I disse vilkår forstås ved: det eksterne udseende af skærmgrænsefladerne, både statisk og dynamisk, dvs. navigationstræet; og alle de elementer, der er integreret både i skærmgrænsefladerne og i navigationstræet (i det følgende indhold) og alle de tjenester eller online ressourcer, der kan tilbydes til brugere (i det følgende tjenester).

BECOSAN forbeholder sig ret til når som helst og uden varsel at ændre præsentationen og konfigurationen af hjemmesiden og indholdet og tjenesterne, der kan være inkorporeret deri. Brugeren anerkender og accepterer, at BECOSAN til enhver tid kan afbryde, deaktivere og / eller annullere ethvert af disse elementer, der er integreret på webstedet eller adgang til dem.

Brugerens adgang til webstedet er gratis, og som hovedregel er det gratis uden, at brugeren skal overveje at overveje det, bortset fra omkostningerne ved forbindelse via det telekommunikationsnet, der leveres af adgangen udbyder, der er kontraheret af brugeren.

Brugen af indholdet eller tjenesterne på webstedet kan ske ved forudgående abonnement eller registrering af brugeren.

Brugeren

Adgang til, browsing og brug af hjemmesiden samt de pladser, der er aktiveret til interaktion mellem brugere og brugeren og BECOSAN, såsom kommentarer og / eller blog-pladser, giver status for bruger, så det accepteres fra det tidspunkt, hvor du begynde at gennemse webstedet, alle de betingelser, der er beskrevet heri, samt dets efterfølgende ændringer, uden at det berører anvendelsen af de relevante lovbestemmelser om obligatorisk overholdelse, alt efter omstændighederne. I betragtning af relevansen af ovenstående anbefales det, at brugeren læser dem, hver gang han / hun besøger WEBSITE.

BECOSANs websted tilbyder en bred vifte af information, tjenester og data. Brugeren påtager sig ansvaret for korrekt brug af webstedet. Dette ansvar strækker sig til:

Brug af de oplysninger, indhold og / eller tjenester og data, der tilbydes af BECOSAN uden at være i strid med bestemmelserne i disse betingelser, loven, moral eller offentlig orden, eller som på anden måde kan medføre skader på tredjeparts rettigheder eller den samme drift af hjemmesiden.
Ægtheden og lovligheden af de oplysninger, der leveres af brugeren i formularerne leveret af BECOSAN for adgang til bestemt indhold eller tjenester, der tilbydes af webstedet. Under alle omstændigheder skal brugeren straks underrette BECOSAN om enhver kendsgerning, der tillader misbrug af de oplysninger, der er registreret i disse former, såsom, men ikke begrænset til, tyveri, tab eller uautoriseret adgang til identifikatorer og / eller adgangskoder, for for at gå videre til dets øjeblikkelige annullering.
BECOSAN forbeholder sig retten til at fjerne kommentarer og bidrag, der overtræder loven, respekt for menneskelig værdighed, som er diskriminerende, fremmedhad, racistiske, pornografiske, spammende, der truer ungdom eller barndom, orden eller offentlig sikkerhed eller efter hans mening ikke var egnet til offentliggørelse.

Under alle omstændigheder er BECOSAN ikke ansvarlig for de meninger, der udtrykkes af brugerne gennem kommentarer eller andre blogging- eller deltagelsesværktøjer, der måtte være.

Den blotte adgang til dette WEBSITE indebærer ingen form for kommercielt forhold mellem BECOSAN og brugeren.

Altid i overensstemmelse med gældende lovgivning er dette BECOSAN-websted rettet mod alle personer, uanset alder, der kan få adgang til og / eller gennemse siderne på hjemmesiden.

III. ADGANG OG NAVIGATION PÅ WEBSTEDET: UDELUKKELSE AF GARANTIER OG ANSVAR

BECOSAN garanterer ikke kontinuiteten, tilgængeligheden og anvendeligheden af hjemmesiden eller indholdet eller tjenesterne. BECOSAN vil gøre alt for at sikre, at hjemmesiden fungerer korrekt, men BECOSAN giver ikke nogen garanti for, at adgang til dette websted vil være uafbrudt eller fejlfri.

Den er heller ikke ansvarlig for eller garanterer, at indholdet eller softwaren, der kan tilgås via dette websted, er fri for fejl eller forårsager beskadigelse af brugerens computersystem (software og hardware). Under ingen omstændigheder er BECOSAN ansvarlig for tab eller skader af nogen art som følge af ac

ophør, navigation og brug af hjemmesiden, herunder, men ikke begrænset til, dem, der er forårsaget af computersystemer eller dem, der er forårsaget af introduktion af vira.

BECOSAN er heller ikke ansvarlig for skader, der kan forårsages til brugere ved forkert brug af dette websted. Især BECOSAN er ikke ansvarlig på nogen måde for telekommunikationsfejl, afbrydelser, fejl eller defekter, der måtte opstå.

IV. PRIVATPOLITIK OG DATABESKYTTELSE

BECOSAN forpligter sig til at vedtage de nødvendige tekniske og organisatoriske foranstaltninger i henhold til det sikkerhedsniveau, der er passende for risikoen for de indsamlede data.

Loven indarbejdet i denne fortrolighedspolitik

Denne fortrolighedspolitik er tilpasset de gældende spanske og europæiske regler vedrørende beskyttelse af personoplysninger på Internettet. Specifikt overholder den følgende regler:

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne data (GDPR).

Identitet for den part, der er ansvarlig for behandlingen af personoplysninger

Den dataansvarlige for de personoplysninger, der er indsamlet i BECOSAN, er: BECOSAN ApS, moms: DK40775064 (i det følgende også den dataansvarlige). Dens kontaktoplysninger er som følger:

Adresse:
Nevelbej 15, 8700 Horsens, Danmark
Kontakt telefonnummer: +4540979740
Kontakt-e-mail: info@becosan.com

Databeskyttelsesofficer (DPO)

I overensstemmelse med bestemmelserne i RGPD og LOPD-GDD informerer vi dig om, at de personoplysninger, der indsamles af BECOSAN via formularerne på vores sider, vil blive indarbejdet og behandlet i vores filer for at lette, fremskynde og opfylde de fastlagte forpligtelser mellem BECOSAN og brugeren eller opretholdelsen af forholdet, der er oprettet i formularerne udfyldt af brugeren, eller for at svare på en anmodning eller forespørgsel fra brugeren. I overensstemmelse med bestemmelserne i RGPD og LOPD-GDD føres ligeledes et register over behandlingsaktiviteter, der med forbehold af undtagelsen i artikel 30.5 i RGPD indeholder et register over behandlingsaktiviteter, der i henhold til dets formål specificerer de udførte behandlingsaktiviteter og de andre omstændigheder, der er fastlagt i RGPD.

Principper, der gælder for behandling af personoplysninger

Behandlingen af brugerens personlige data er underlagt følgende principper, der er beskrevet i artikel 5 i GDPR:

Princippet om lovlighed, retfærdighed og gennemsigtighed: Brugerens samtykke skal til enhver tid kræves efter fuldstændig gennemsigtig information om det formål, hvortil de personlige data indsamles.
Princip for formålsbegrænsning: Personoplysninger indsamles til specificerede, eksplicitte og legitime formål.
Princippet om dataminimering: Personoplysninger, der indsamles, er kun det, der er strengt nødvendigt i forhold til det formål, hvortil de behandles.
Præcision: Personoplysninger skal være nøjagtige og altid opdaterede.
Princippet om begrænsning af opbevaringsperioden: Personoplysninger skal kun opbevares i en form, der muliggør identifikation af brugeren i den tid, der er nødvendig til det formål, hvortil de behandles.
Princippet om integritet og fortrolighed: Personoplysninger skal behandles på en sådan måde, at de garanterer deres sikkerhed og fortrolighed.
Princippet om proaktiv ansvarlighed: Controlleren er ansvarlig for at sikre, at ovenstående principper overholdes.

Kategorier af personoplysninger

Kategorierne af data, der behandles af BECOSAN, er udelukkende identifikationsdata. Under ingen omstændigheder behandles særlige kategorier af personoplysninger i henhold til artikel 9 i GDPR.

Retsgrundlag for behandling af personoplysninger

Det juridiske grundlag for behandling af personoplysninger er samtykke. BECOSAN forpligter sig til at indhente udtrykkeligt og verificerbart samtykke fra brugeren til behandling af hans personlige data til et eller flere specifikke formål.

Brugeren har til enhver tid ret til at trække sit samtykke tilbage. Det vil være lige så let at trække samtykke tilbage, som det er at give det. Som hovedregel er tilbagetrækning af samtykke ikke betinget af brugen af hjemmesiden.

Ved de lejligheder, hvor brugeren skal eller kan give deres data gennem formularer til at foretage forespørgsler, anmode om oplysninger eller af grunde relateret til webstedets indhold, vil de blive informeret i tilfælde af, at udfyldelse af nogen af dem er obligatorisk, fordi de er afgørende for den korrekte udvikling af den udførte operation.

Formål med den behandling, som de personlige data bruges til

De personlige data indsamles og administreres af BECOSAN for at lette, fremskynde og opfylde de forpligtelser, der er oprettet mellem Hjemmesiden og Brugeren eller opretholdelsen af forholdet, der er etableret i de former, som sidstnævnte udfylder eller for at svare på en anmodning eller forespørgsel.

Dataene kan ligeledes bruges med et kommercielt formål med personalisering, operationel og statistisk aktivitet og aktiviteter i BECOSANs virksomhedsformål samttil udvinding, lagring af data og marketingundersøgelser for at tilpasse det tilbudte indhold til brugeren samt for at forbedre kvaliteten, driften og navigationen gennem hjemmesiden.

På det tidspunkt, hvor de personlige data indhentes, vil brugeren blive informeret om det specifikke formål eller formål med behandlingen, som de personlige data vil blive brugt til, dvs. brugen eller anvendelsen, der gives til de indsamlede oplysninger.

Opbevaringsperioder for personlige data

Personoplysninger opbevares kun i det minimum, der er nødvendigt med henblik på behandlingen, og under alle omstændigheder kun i følgende periode: 3 år, eller indtil brugeren anmoder om sletning.

På det tidspunkt, hvor de personlige data indhentes, vil brugeren blive informeret om, i hvilken periode de personlige data opbevares, eller, hvis dette ikke er muligt, de kriterier, der anvendes til at bestemme denne periode.

Modtagere af personlige data

Brugerens personlige data deles med følgende modtagere eller kategorier af modtagere:

Google Analytics, hjemmehørende ved 1600 Amphiteatre Parkway, Mountain View (Californien), CA 94043, USA.

I tilfælde af at den dataansvarlige har til hensigt at overføre personoplysninger til et tredjeland eller en international organisation, vil brugeren blive informeret på det tidspunkt, hvor personoplysningerne indhentes, om det tredjeland eller den internationale organisation, hvortil dataene skal overføres, som samt eksistensen eller fraværet af en tilstrækkelig beslutning truffet af Kommissionen.

Personlige data om mindreårige

I overensstemmelse med bestemmelserne i artikel 8 i RGPD og 13 i RDLOPD kan kun personer over 14 år give deres samtykke til behandling af deres personoplysninger på en lovlig måde af BECOSAN. I tilfælde af et barn under 14 år kræves forældrenes eller værgernes samtykke til behandlingen, og behandlingen er kun lovlig i det omfang, de har givet deres samtykke.

Hemmeligholdelse og sikkerhed af personlige data

BECOSAN forpligter sig til at vedtage de nødvendige tekniske og organisatoriske foranstaltninger i overensstemmelse med det sikkerhedsniveau, der er passende for risikoen for de indsamlede data, for at sikre sikkerheden af personoplysninger og forhindre utilsigtet eller ulovlig destruktion, tab eller ændring af personoplysninger videregivet, lagret eller på anden måde behandlet eller uautoriseret kommunikation eller adgang til sådanne data.

Webstedet har et SSL-certifikat (Secure Socket Layer), der sikrer, at personlige data transmitteres sikkert og fortroligt som transmission af data mellem serveren og brugeren og til gengæld fuldt krypteret eller krypteret.

Da BECOSAN ikke kan garantere imprægnering af Internettet eller det totale fravær af hackere eller andre, der svigagtigt har adgang til personlige data, forpligter den dataansvarlige sig til at underrette brugeren uden unødig forsinkelse, når der opstår et brud på sikkerheden af personlige data, der sandsynligvis vil involvere en høj risiko for fysiske personers rettigheder og friheder. I overensstemmelse med artikel 4 i GDPR betyder et brud på sikkerheden af personoplysninger ethvert brud på sikkerheden, der resulterer i utilsigtet eller ulovlig destruktion, tab eller ændring af personoplysninger, der overføres, lagres eller på anden måde behandles, eller uautoriseret videregivelse af eller adgang til sådanne data.

Personlige data behandles fortroligt af den registeransvarlige, som forpligter sig til at informere og sikre ved hjælp af en juridisk eller kontraktmæssig forpligtelse, at denne fortrolighed respekteres af dens medarbejdere, partnere og enhver person, som den gør oplysningerne tilgængelige for.

Rettigheder som følge af behandling af personoplysninger

Brugeren har over BECOSAN og kan derfor udøve følgende rettigheder, der er anerkendt i RGPD overfor den dataansvarlige:

Ret til adgang: Dette er brugerens ret til at få bekræftelse på, om BECOSAN behandler deres personoplysninger eller ej, og i givet fald at få oplysninger om deres specifikke personoplysninger og den behandling, som BECOSAN har udført eller udfører, samt som blandt andet den tilgængelige information om oprindelsen af sådanne data og modtagere af den kommunikation, der er foretaget eller planlagt af den samme.
Ret til berigtigelse: Dette er Brugerens ret til at ændre hans / hendes personlige data, hvis det viser sig at være unøjagtigt eller ufuldstændigt under hensyntagen til formålet med behandlingen.
Ret til sletning (“retten til at blive glemt”): Dette er brugerens ret, medmindre andet er bestemt i gældende lov, at opnå sletning af hans eller hendes personlige data, hvor personoplysningerne ikke længere er nødvendige til de formål, hvortil de blev indsamlet eller behandlet Brugeren har trukket sit samtykke til behandlingen tilbage, og behandlingen har intet andet lovligt grundlag; Brugeren modsætter sig behandlingen, og der er ingen anden legitim grund til at fortsætte behandlingen; personoplysningerne er blevet ulovligt behandlet personoplysningerne skal slettes i overensstemmelse med en juridisk forpligtelse eller personoplysningerne er opnået som et resultat af et direkte tilbud af information

samfundstjenester til en person under 14 år. Ud over sletning skal den registeransvarlige under hensyntagen til den tilgængelige teknologi og omkostningerne ved dens implementering tage rimelige skridt til at informere controllere, der behandler personoplysningerne, om den registreredes anmodning om sletning af ethvert link til disse personoplysninger.
Ret til begrænsning af behandlingen: Dette er brugerens ret til at begrænse behandlingen af hans eller hendes personlige data. Brugeren har ret til at opnå en begrænsning af behandlingen, hvor brugeren bestrider nøjagtigheden af hans eller hendes personlige data; behandlingen er ulovlig Controlleren har ikke længere brug for de personlige data, men brugeren har brug for det for at fremsætte krav; og hvor brugeren har gjort indsigelse mod behandlingen.
Ret til dataportabilitet: Hvor behandlingen udføres på automatiserede måder, skal brugeren have ret til at modtage fra den registeransvarlige sine personlige data i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format og overføre dem til en anden controller. Hvor det er teknisk muligt, skal den dataansvarlige overføre dataene direkte til den anden dataansvarlige.
Ret til indsigelse: Dette er brugerens ret til ikke at få hans eller hendes personlige data behandlet eller ophøre med behandlingen af sådanne data af BECOSAN.
Ret til ikke at være underlagt en beslutning baseret udelukkende på automatiseret behandling, herunder profilering: Det er brugerens ret til ikke at være underlagt en individualiseret beslutning, der udelukkende er baseret på automatiseret behandling af personoplysninger, herunder profilering, der findes, medmindre andet er bestemt ved lov .
Derfor kan brugeren udøve sine rettigheder ved hjælp af en skriftlig kommunikation rettet til den dataansvarlige med henvisningen “RGPD-www.becosan.com”, der specificerer:

Navn, efternavn (e) på brugeren og en kopi af brugerens nationale identitetsdokument. I tilfælde, hvor repræsentation er tilladt, vil det også være nødvendigt at identificere den person, der repræsenterer brugeren på samme måde, samt det dokument, der akkrediterer repræsentationen. Fotokopien af DNI kan erstattes af ethvert andet juridisk gyldigt middel, der akkrediterer identitet.
Anmodning med de specifikke grunde til anmodningen eller oplysninger, hvortil der søges adgang.
Adresse til notifikationsformål.
Ansøgerens dato og underskrift.
Ethvert dokument, der godkender anmodningen, der fremsættes.
Denne anmodning og andre vedhæftede dokumenter kan sendes til følgende adresse og / eller e-mail-adresse:

Postadresse:
Nebelvej 15, 8700 Horsens, Danmark
E-mail: info@becosan.com

Links til tredjepartswebsteder

Hjemmesiden kan indeholde hyperlinks eller links, der giver adgang til andre tredjepartswebsteder end BECOSAN, og drives derfor ikke af BECOSAN. Ejerne af sådanne websteder vil have deres egne databeskyttelsespolitikker, idet de i hvert tilfælde selv er ansvarlige for deres egne filer og deres egen fortrolighedspraksis.

Klager til tilsynsmyndigheden

I tilfælde af at brugeren finder, at der er et problem eller en overtrædelse af de gældende regler i den måde, hvorpå hans / hendes personoplysninger behandles, har han / hun ret til effektiv domstolsbeskyttelse og til at indgive en klage til en tilsynsmyndighed, især i den stat, hvor han / hun har sit sædvanlige opholdssted, arbejdssted eller sted for den påståede overtrædelse.

Accept og ændringer af denne fortrolighedspolitik

Det er nødvendigt, at brugeren har læst og accepterer betingelserne for beskyttelse af personoplysninger indeholdt i denne fortrolighedspolitik, samt at han / hun accepterer behandlingen af hans / hendes personlige data, så den dataansvarlige kan fortsætte i måde i de perioder og til de angivne formål. Brug af webstedet indebærer accept af den samme fortrolighedspolitik.

BECOSAN forbeholder sig ret til at ændre sin fortrolighedspolitik i henhold til sine egne kriterier eller motiveret af en lovgivningsmæssig, juridisk eller doktrinær ændring af det spanske databeskyttelsesagentur. Ændringer eller opdateringer af denne fortrolighedspolitik meddeles ikke eksplicit til brugeren. Det anbefales, at brugeren hører denne side med jævne mellemrum for at holde sig ajour med de seneste ændringer eller opdateringer.

Denne fortrolighedspolitik blev opdateret den 5. marts 2020 for at tilpasse den til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer med hensyn til behandling af personoplysninger og om gratis flytning af sådanne data (RGPD).

V. LINKSPOLITIK

Det rapporteres, at BECOSAN-webstedet gør eller kan stille brugere til rådighed linkmidler (såsom blandt andet links, bannere, knapper), kataloger og søgemaskiner, der giver brugerne adgang til websteder, der ejes og / eller administreres af tredjeparter. .

Installationen af disse links, kataloger og søgemaskiner på webstedet har til formål at lette brugernes søgning efter og adgang til information tilgængelig på Internettet uden at blive betragtet som et forslag, en anbefaling eller en invitation til at besøge dem.

BECOSAN hverken tilbyder eller markedsfører sig eller truer

h tredjeparter de produkter og / eller tjenester, der er tilgængelige på sådanne linkede sider.

Det garanterer heller ikke den tekniske tilgængelighed, nøjagtighed, pålidelighed, gyldighed eller lovlighed af sider uden for dets ejendom, som kan tilgås via linkene.

BECOSAN vil under ingen omstændigheder gennemgå eller kontrollere indholdet på andre websteder eller godkende, undersøge eller godkende produkter og tjenester, indhold, filer og andet materiale på disse linkede sider.

BECOSAN påtager sig intet ansvar for skader, der måtte opstå på grund af adgang, brug, kvalitet eller lovlighed af indholdet, kommunikation, meninger, produkter og tjenester på websteder, der ikke administreres af BECOSAN, og som er linket til dette websted.

Brugeren eller tredjepart, der opretter et hyperlink fra en webside til en anden, anden webside til BECOSAN-webstedet, skal være opmærksom på, at:

Gengivelse – helt eller delvist – af indholdet og / eller tjenesterne på hjemmesiden er ikke tilladt uden udtrykkelig tilladelse fra BECOSAN.

Hverken falsk, unøjagtig eller forkert erklæring om BECOSAN-webstedet eller om indholdet og / eller tjenesterne på webstedet er tilladt.

Med undtagelse af hyperlinket vil det websted, hvor hyperlinket er etableret, ikke indeholde noget element på dette websted, der er beskyttet som intellektuel ejendom, medmindre BECOSAN udtrykkeligt godkender det.

Oprettelsen af hyperlinket indebærer ikke eksistensen af et forhold mellem BECOSAN og ejeren af det websted, hvorfra det er lavet, heller ikke viden og accept af BECOSAN om det indhold, tjenester og / eller aktiviteter, der tilbydes på dette websted, og vice omvendt.

VI. INTELLEKTUEL OG INDUSTRIEL EJENDOM

BECOSAN selv eller som ansøger ejer alle intellektuelle og industrielle ejendomsrettigheder på hjemmesiden samt elementerne deri (inklusive men ikke begrænset til billeder, lyd, lyd, video, software eller tekst, varemærker eller logoer, farvekombinationer, struktur og design, udvælgelse af anvendte materialer, edb-programmer, der er nødvendige for dets drift, adgang og brug osv.). De er derfor værker beskyttet som intellektuel ejendomsret af det spanske retssystem og finder anvendelse på dem både de spanske regler og fællesskabsbestemmelserne på dette område såvel som de internationale traktater om sagen og underskrevet af Spanien.

Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til bestemmelserne i intellektuel ejendomsret skal reproduktion, distribution og offentlig kommunikation, herunder tilgængeliggørelse, af hele eller en del af indholdet på dette websted til kommercielle formål på ethvert medium og på teknisk måde uden tilladelse fra BECOSAN, er udtrykkeligt forbudt.

I tilfælde af at brugeren eller tredjepart finder, at noget af webstedets indhold indebærer en krænkelse af rettighederne til beskyttelse af intellektuel ejendomsret, skal du straks underrette BECOSAN gennem kontaktoplysningerne i afsnittet GENEREL INFORMATION i denne juridiske meddelelse og generelt Betingelser for anvendelse.

VIII. JURIDISKE FORANSTALTNINGER, GÆLDENDE LOV OG RETSAKER

BECOSAN forbeholder sig ret til at anlægge civile eller kriminelle handlinger, som de finder nødvendige for misbrug af hjemmesiden og indholdet eller for overtrædelse af disse betingelser.

Forholdet mellem brugeren og BECOSAN er underlagt de gældende regler og gældende på det spanske område. Skulle der opstå uenighed i forbindelse med fortolkningen og / eller anvendelsen af disse betingelser, vil parterne underkaste deres konflikter under den almindelige jurisdiktion, der forelægges for dommere og domstole, der svarer i henhold til lov.

Sidste ændring: 5. marts 2020