RÄTTSLIGT MEDDELANDE OCH ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV WEBBPLATSEN

www.becosan.com

I. ALLMÄN INFORMATION

I enlighet med den informationsskyldighet som föreskrivs i lag 34/2002 om tjänster för samhället och elektronisk handel (LSSI-CE) av den 11 juli tillhandahålls följande allmänna information på denna webbplats nedan:

Äganderätten till denna webbplats, www.becosan.com, (nedan kallad webbplats) innehas av: BECOSAN APS, moms: DK40775064 och registrerad i: CVR Register, Danmark, vars företrädare är: Kenneth Olsen, och vars kontaktuppgifter är:

Adress:

Nebelvej 15, 8700 Horsens, Danmark

Kontakt telefonnummer: +4540979740

Kontakt e-post: info@becosan.com

II. ALLMÄNNA ANVÄNDARVILLKOR

Föremålet för villkoren: Webbplatsen

Syftet med dessa allmänna användarvillkor (nedan kallade villkoren) är att reglera åtkomst till och användning av webbplatsen. I dessa villkor avses: skärmgränssnittets yttre utseende, både statiskt och dynamiskt, dvs. navigeringsträdet; och alla element integrerade både i skärmgränssnitten och i navigeringsträdet (hädanefter innehåll) och alla de tjänster eller online-resurser som kan erbjudas användarna (hädanefter tjänster).

BECOSAN förbehåller sig rätten att när som helst och utan föregående meddelande ändra presentationen och konfigurationen av webbplatsen och innehållet och tjänsterna som kan införlivas där. Användaren bekräftar och accepterar att BECOSAN när som helst kan avbryta, inaktivera och / eller avbryta något av dessa element som är integrerade på webbplatsen eller tillgång till dem.

Användarens tillgång till webbplatsen är gratis och som regel är den gratis utan att användaren behöver betala för att kunna njuta av den, med undantag för kostnaden för anslutning via det telenät som tillhandahålls av åtkomsten leverantör som avtalats av användaren.

Användningen av någon av innehållet eller tjänsterna på webbplatsen kan göras med hjälp av tidigare prenumeration eller registrering av användaren.

Användaren

Åtkomst, surfning och användning av webbplatsen, samt de utrymmen som är möjliga för interaktion mellan användare och användaren och BECOSAN, såsom kommentarer och / eller bloggutrymmen, ger status för användare, så det accepteras från den tidpunkt då du börja surfa på webbplatsen, alla villkor som anges häri, liksom dess efterföljande ändringar, utan att det påverkar tillämpningen av relevanta lagstadgade bestämmelser om obligatorisk efterlevnad i förekommande fall. Med tanke på relevansen av ovanstående rekommenderas användaren att läsa dem varje gång han / hon besöker WEBBPLATSEN.

BECOSAN-webbplatsen erbjuder ett brett utbud av information, tjänster och data. Användaren tar ansvar för korrekt användning av webbplatsen. Detta ansvar sträcker sig till att:

En användning av den information, innehåll och / eller tjänster och data som erbjuds av BECOSAN utan att strida mot bestämmelserna i dessa villkor, lagen, moral eller allmän ordning, eller som på något annat sätt kan innebära skada på tredje parts rättigheter eller samma funktion på webbplatsen.
Sannheten och lagligheten hos den information som tillhandahålls av användaren i de former som BECOSAN tillhandahåller för åtkomst till visst innehåll eller tjänster som erbjuds av webbplatsen. Under alla omständigheter ska användaren omedelbart meddela BECOSAN om alla fakta som tillåter missbruk av informationen som är registrerad i dessa former, såsom, men inte begränsat till, stöld, förlust eller obehörig åtkomst till identifierare och / eller lösenord, för att för att fortsätta till dess omedelbara avbokning.
BECOSAN förbehåller sig rätten att ta bort alla kommentarer och bidrag som bryter mot lagen, respekt för mänsklig värdighet, som är diskriminerande, främlingsfientliga, rasistiska, pornografiska, skräppost, som hotar ungdomar eller barndom, ordning eller allmän säkerhet eller, enligt hans åsikt, inte lämplig för publicering.

I vilket fall som helst kommer BECOSAN inte att vara ansvarig för de åsikter som uttrycks av användare genom kommentarer eller andra blogg- eller deltagarverktyg som kan finnas.

Enbart tillgången till denna WEBBPLATS innebär inte någon form av kommersiellt förhållande mellan BECOSAN och användaren.

Denna BECOSAN-webbplats riktar sig alltid till gällande lagstiftning och riktar sig till alla personer, oavsett ålder, som kan komma åt och / eller surfa på sidorna på webbplatsen.

III. TILLGÅNG OCH NAVIGATION PÅ WEBBPLATSEN: UNDANTAG AV GARANTIER OCH ANSVAR

BECOSAN garanterar inte webbplatsens kontinuitet, tillgänglighet och användbarhet, inte heller innehållet eller tjänsterna. BECOSAN kommer att göra allt för att säkerställa att webbplatsen fungerar korrekt, men BECOSAN ger inte någon garanti för att tillgång till denna webbplats kommer att vara oavbruten eller felfri.

Inte heller är det ansvarigt för eller garanterar att innehållet eller programvaran som kan nås via denna webbplats, är felfri eller orsakar skador på användarens datorsystem (programvara och hårdvara). Under inga omständigheter ska BECOSAN hållas ansvarigt för förlust eller skada av något slag till följd av acupphör, navigering och användning av webbplatsen, inklusive, men inte begränsat till, de som orsakas av datorsystem eller de som orsakas av införandet av virus.

BECOSAN ansvarar inte heller för skador som kan orsakas av användare genom felaktig användning av denna webbplats. I synnerhet ansvarar BECOSAN inte på något sätt för telekommunikationsfel, avbrott, fel eller defekter som kan uppstå.

IV. PRIVATPOLITIK OCH DATASKYDD

BECOSAN åtar sig att vidta nödvändiga tekniska och organisatoriska åtgärder enligt den säkerhetsnivå som är lämplig för risken för de insamlade uppgifterna.

Lagar som ingår i denna integritetspolicy

Denna sekretesspolicy är anpassad till de spanska och europeiska regler som gäller för skydd av personuppgifter på Internet. Specifikt respekterar den följande regler:

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd av fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om fri rörlighet för sådana uppgifter (GDPR).

Identitet för den part som ansvarar för behandlingen av personuppgifter

Den registeransvarige för de personuppgifter som samlas in i BECOSAN är: BECOSAN ApS, moms: DK40775064 (hädanefter även personuppgiftsansvarig). Kontaktuppgifterna är följande:

Adress:
Nevelbej 15, 8700 Horsens, Danmark
Kontakt telefonnummer: +4540979740
Kontakt e-post: info@becosan.com

Dataskyddsombud (DPO)

I enlighet med bestämmelserna i RGPD och LOPD-GDD informerar vi dig om att de personuppgifter som samlas in av BECOSAN genom formuläret på våra sidor kommer att införlivas och behandlas i våra filer för att underlätta, påskynda och uppfylla de åtaganden som fastställts mellan BECOSAN och användaren eller upprätthållandet av förhållandet som upprättats i de formulär som ifylldes av användaren, eller för att svara på en begäran eller fråga från användaren. I enlighet med bestämmelserna i RGPD och LOPD-GDD, så hålls ett register över bearbetningsaktiviteter som, enligt dess syften, de bearbetningsaktiviteter som utförs och, enligt undantaget i artikel 30.5 i RGPD. övriga omständigheter som fastställts i RGPD.

Principer som gäller för behandling av personuppgifter

Behandlingen av användarens personuppgifter ska omfattas av följande principer som anges i artikel 5 i GDPR:

Principen om laglighet, rättvisa och öppenhet: Användarens samtycke ska alltid krävas efter fullständig transparent information om de syften för vilka personuppgifterna samlas in.
Syftebegränsningsprincip: personuppgifter samlas in för specifika, uttryckliga och legitima ändamål.
Princip för minimering av data: personuppgifter som samlas in är endast det som är absolut nödvändigt i förhållande till de syften för vilka de behandlas.
Noggrannhetsprincip: personuppgifter måste vara korrekta och alltid uppdaterade.
Princip för begränsning av lagringsperioden: personuppgifter ska endast förvaras i en form som gör det möjligt att identifiera användaren under den tid som krävs för de ändamål för vilka de behandlas.
Princip för integritet och sekretess: personuppgifter ska behandlas på ett sådant sätt att deras säkerhet och konfidentialitet garanteras.
Princip för proaktiv ansvarsskyldighet: den registeransvarige är ansvarig för att ovanstående principer följs.

Kategorier av personuppgifter

De kategorier av data som bearbetas av BECOSAN är enbart identifieringsdata. Under inga omständigheter behandlas särskilda kategorier av personuppgifter i den mening som avses i artikel 9 i GDPR.

Rättslig grund för behandling av personuppgifter

Den rättsliga grunden för behandlingen av personuppgifter är samtycke. BECOSAN åtar sig att erhålla uttryckligt och verifierbart samtycke från användaren till behandlingen av hans personuppgifter för ett eller flera specifika ändamål.

Användaren har när som helst rätt att återkalla sitt samtycke. Det kommer att vara lika enkelt att återkalla samtycke som att ge det. Som en allmän regel ska återkallande av samtycke inte förutsätta användningen av webbplatsen.

Vid de tillfällen när användaren måste eller får tillhandahålla sina uppgifter genom formulär för att göra förfrågningar, begära information eller av skäl relaterade till innehållet på webbplatsen kommer de att informeras om det är obligatoriskt att slutföra någon av dem nödvändigt för en korrekt utveckling av den genomförda operationen.

Syften med behandlingen för vilken personuppgifterna används

Personuppgifterna samlas in och hanteras av BECOSAN för att underlätta, påskynda och uppfylla de åtaganden som upprättats mellan webbplatsen och användaren eller upprätthålla förhållandet som upprättats i de former som den senare fyller i eller för att svara på en begäran eller fråga.

På samma sätt kan uppgifterna användas med ett kommersiellt syfte med personalisering, operativt och statistiskt, och aktiviteter för företagsändamålet för BECOSAN, liksom

för utvinning, lagring av data och marknadsföringsstudier för att anpassa innehållet som erbjuds användaren, samt för att förbättra kvaliteten, driften och navigeringen genom webbplatsen.

När personuppgifterna erhålls kommer användaren att informeras om det specifika syftet eller syftet med behandlingen för vilken personuppgifterna kommer att användas, dvs. användningen eller användningen som kommer att ges till den insamlade informationen.

Lagringsperioder för personuppgifter

Personuppgifter kommer endast att sparas under den minimitid som krävs för behandlingen och i alla fall endast under följande period: 3 år, eller tills användaren begär att de ska raderas.

Vid den tidpunkt då personuppgifterna erhålls kommer användaren att informeras om den period under vilken personuppgifterna kommer att behållas eller, om detta inte är möjligt, de kriterier som används för att bestämma denna period.

Mottagare av personuppgifter

Användarens personuppgifter kommer att delas med följande mottagare eller kategorier av mottagare:

Google Analytics, med säte på 1600 Amphiteatre Parkway, Mountain View (Kalifornien), CA 94043, USA.

I händelse av att den registeransvarige avser att överföra personuppgifter till ett tredjeland eller en internationell organisation, kommer användaren att informeras när personuppgifterna erhålls om det tredjeland eller den internationella organisation till vilken uppgifterna är avsedda att överföras, som samt förekomsten eller avsaknaden av ett tillräckligt beslut från kommissionen.

Personuppgifter om minderåriga

I enlighet med bestämmelserna i artiklarna 8 i RGPD och 13 i RDLOPD får endast personer över 14 år ge sitt samtycke till behandlingen av deras personuppgifter på ett lagligt sätt av BECOSAN. När det gäller ett barn under 14 år krävs föräldrarnas eller vårdnadshavarens samtycke för behandlingen och behandlingen är endast laglig i den utsträckning de har gett sitt samtycke.

Sekretess och säkerhet för personuppgifter

BECOSAN åtar sig att vidta nödvändiga tekniska och organisatoriska åtgärder enligt den säkerhetsnivå som är lämplig för risken för de insamlade uppgifterna, för att säkerställa säkerheten för personuppgifter och för att förhindra oavsiktlig eller olaglig förstörelse, förlust eller förändring av personuppgifter överförs, lagras eller på annat sätt behandlas, eller obehörig kommunikation eller tillgång till sådan information.

Webbplatsen har ett SSL-certifikat (Secure Socket Layer) som säkerställer att personuppgifter överförs säkert och konfidentiellt som överföring av data mellan servern och användaren och i gengäld helt krypterad eller krypterad.

Eftersom BECOSAN inte kan garantera att Internet är impregnerbart eller den totala frånvaron av hackare eller andra som bedrägligt har åtkomst till personuppgifter, åtar sig den registeransvarige att meddela användaren utan onödigt dröjsmål när ett brott mot säkerheten för personuppgifter uppstår som sannolikt kommer att innebära en hög risk för fysiska personers rättigheter och friheter. I enlighet med artikel 4 i GDPR betyder ett brott mot säkerheten för personuppgifter varje brott mot säkerheten som leder till oavsiktlig eller olaglig förstörelse, förlust eller ändring av personuppgifter som överförs, lagras eller på annat sätt behandlas, eller obehörig avslöjande av eller tillgång till sådana uppgifter.

Personuppgifter ska behandlas konfidentiellt av den personuppgiftsansvarige, som förbinder sig att informera och genom en juridisk eller avtalsenlig skyldighet säkerställa att sådan sekretess respekteras av dess anställda, partners och varje person som den gör informationen tillgänglig för.

Rättigheter som uppstår vid behandling av personuppgifter

Användaren har över BECOSAN och kan därför utöva följande rättigheter som erkänns i RGPD gentemot den dataansvarige:

Rätt till åtkomst: Detta är användarens rätt att få bekräftelse på huruvida BECOSAN behandlar sina personuppgifter eller inte, och i så fall att få information om deras specifika personuppgifter och den behandling som BECOSAN har utfört eller utför också. som bland annat den tillgängliga informationen om ursprunget för sådan information och mottagarna av den kommunikation som gjorts eller planeras av densamma.
Rätt till rättelse: Detta är användarens rätt att ändra hans / hennes personuppgifter om det visar sig vara felaktigt eller, med hänsyn till syftet med behandlingen, ofullständigt.
Rätt till radering (”rätten att glömmas bort”): Detta är Användarens rätt, om inte annat föreskrivs i tillämplig lag, att erhålla raderingen av hans eller hennes personuppgifter om personuppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka samlades in eller bearbetades; Användaren har återkallat sitt samtycke till behandlingen och behandlingen har ingen annan laglig grund; Användaren motsätter sig behandlingen och det finns ingen annan legitim anledning att fortsätta behandlingen; personuppgifterna har behandlats olagligt; personuppgifterna måste raderas i enlighet med en rättslig skyldighet; eller personuppgifterna har erhållits som ett resultat av ett direkt erbjudande av information samhällstjänster till en person under 14 år. Förutom radering ska den registeransvarige, med beaktande av den tillgängliga tekniken och kostnaden för dess implementering, vidta rimliga åtgärder för att informera registeransvariga som behandlar personuppgifterna om den registrerades begäran om radering av någon länk till dessa personuppgifter.
Rätt till begränsning av behandlingen: Detta är användarens rätt att begränsa behandlingen av hans eller hennes personuppgifter. Användaren har rätt att erhålla en begränsning av behandlingen där användaren bestrider riktigheten av sina personuppgifter; behandlingen är olaglig; den personuppgiftsansvarige behöver inte längre personuppgifterna, men användaren behöver den för att göra anspråk; och där användaren har invänt mot behandlingen.
Rätt till dataportabilitet: Där bearbetning sker automatiskt, ska användaren ha rätt att ta emot personuppgifter från den personuppgiftsansvarige i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och att överföra dem till en annan registeransvarig. Där det är tekniskt möjligt ska den registeransvarige överföra uppgifterna direkt till den andra personuppgiftsansvarige.
Rätt till invändningar: Detta är användarens rätt att inte få hans eller hennes personuppgifter behandlade eller att upphöra med behandlingen av sådana uppgifter av BECOSAN.
Rätt att inte vara föremål för ett beslut baserat enbart på automatiserad behandling, inklusive profilering: Det är användarens rätt att inte vara föremål för ett individualiserat beslut enbart baserat på automatiserad behandling av personuppgifter, inklusive profilering, existerande om inte annat föreskrivs i lag .
Därför kan användaren utöva sina rättigheter med hjälp av ett skriftligt meddelande riktat till datakontrollanten med referensen ”RGPD-www.becosan.com”, med angivande av:

Namn, efternamn på användaren och en kopia av användarens nationella identitetsdokument. I fall där representation är tillåten är det också nödvändigt att identifiera personen som representerar användaren på samma sätt, liksom det dokument som ackrediterar representationen. Fotokopian av DNI kan ersättas med alla andra rättsligt giltiga metoder som ackrediterar identitet.
Begär med de specifika skälen för begäran eller information till vilken tillgång söks.
Adress för anmälningssyfte.
Sökandens datum och underskrift.
Alla dokument som godkänner begäran som görs.
Denna begäran och andra bifogade dokument kan skickas till följande adress och / eller e-postadress:

Postadress:
Nebelvej 15, 8700 Horsens, Danmark
E-post: info@becosan.com

Länkar till tredje parts webbplatser

Webbplatsen kan innehålla hyperlänkar eller länkar som tillåter åtkomst till tredje parts webbplatser än BECOSAN, och drivs därför inte av BECOSAN. Ägarna till sådana webbplatser kommer att ha sin egen dataskyddspolicy, som i sig själva ansvarar för sina egna filer och sin egen integritetspraxis.

Klagomål till tillsynsmyndigheten

Om användaren anser att det finns ett problem eller överträdelse av gällande bestämmelser i det sätt på vilket hans / hennes personuppgifter behandlas, har han / hon rätt till effektivt rättsligt skydd och att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet, särskilt i den stat där han / hon har sin vanliga vistelseort, arbetsplats eller plats för den påstådda överträdelsen.

Godkännande och ändringar av denna integritetspolicy

Det är nödvändigt att användaren har läst och godkänner villkoren för skydd av personuppgifter som ingår i denna integritetspolicy, samt att han / hon accepterar behandlingen av sina personuppgifter så att den personuppgiftsansvarige kan fortsätta i under perioderna och för de angivna ändamålen. Användningen av webbplatsen innebär att du accepterar samma sekretesspolicy.

BECOSAN förbehåller sig rätten att ändra sin integritetspolicy, i enlighet med sina egna kriterier, eller motiverad av en lagstiftnings-, rättsvetenskaplig eller doktrinär förändring av den spanska dataskyddsbyrån. Ändringar eller uppdateringar av denna sekretesspolicy kommer inte att meddelas uttryckligen till användaren. Användaren rekommenderas att gå igenom denna sida regelbundet för att hålla sig uppdaterad om de senaste ändringarna eller uppdateringarna.

Denna integritetspolicy uppdaterades den 5 mars 2020 för att anpassa den till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om gratis rörelse av sådana data (RGPD).

V. LÄNKNINGSPOLITIK

Det rapporteras att BECOSAN-webbplatsen gör eller kan göra användarna tillgängliga för länk (såsom bland annat länkar, banners, knappar), kataloger och sökmotorer som tillåter användare att komma åt webbplatser som ägs och / eller hanteras av tredje part .

Installationen av dessa länkar, kataloger och sökmotorer på webbplatsen är avsedd att underlätta för användarna att söka efter och få tillgång till information tillgänglig på Internet, utan att betraktas som ett förslag, rekommendation eller inbjudan att besöka dem.

BECOSAN erbjuder inte eller marknadsför sig själv eller går igenom

h tredje part de produkter och / eller tjänster som finns tillgängliga på sådana länkade webbplatser.

Det garanterar inte heller den tekniska tillgängligheten, noggrannheten, tillförlitligheten, giltigheten eller lagligheten hos webbplatser utanför dess egendom som kan nås via länkarna.

BECOSAN kommer under inga omständigheter att granska eller kontrollera innehållet på andra webbplatser eller godkänna, undersöka eller godkänna produkter och tjänster, innehåll, filer och annat material på dessa länkade webbplatser.

BECOSAN tar inget ansvar för skador som kan uppstå på grund av åtkomst, användning, kvalitet eller laglighet av innehåll, kommunikation, åsikter, produkter och tjänster på webbplatser som inte hanteras av BECOSAN och som är länkade till denna webbplats.

Användaren eller tredje part som skapar en hyperlänk från en webbsida till en annan, annan webbplats till BECOSAN-webbplatsen bör vara medveten om att:

Reproduktion – helt eller delvis – av någon av webbplatsens innehåll och / eller tjänster är inte tillåten utan uttryckligt tillstånd från BECOSAN.

Inget falskt, felaktigt eller felaktigt uttalande om BECOSAN-webbplatsen eller om webbplatsens innehåll och / eller tjänster är tillåtet.

Med undantag för hyperlänken, kommer webbplatsen där hyperlänken är etablerad inte att innehålla några delar av denna webbplats som är skyddade som immateriella rättigheter, såvida inte BECOSAN uttryckligen godkänner det.

Upprättandet av hyperlänken innebär inte att det finns ett förhållande mellan BECOSAN och ägaren till webbplatsen som den skapas från, inte heller kunskapen och acceptansen av BECOSAN om innehållet, tjänsterna och / eller aktiviteterna som erbjuds på den webbplatsen, och vice tvärtom.

VI. INTELLEKTUELL OCH INDUSTRIELL EGENDOM

BECOSAN själv eller som uppdragsgivare äger alla immateriella och industriella äganderättigheter på webbplatsen, liksom elementen i den (inklusive men inte begränsat till bilder, ljud, ljud, video, programvara eller text, varumärken eller logotyper, färgkombinationer, struktur och design, urval av använt material, datorprogram som är nödvändiga för dess drift, åtkomst och användning etc.). De är därför skyddade som immateriella rättigheter av det spanska rättssystemet och är tillämpliga på dem både de spanska och gemenskapsbestämmelserna på detta område, liksom de internationella fördragen som rör detta ärende och undertecknas av Spanien.

Alla rättigheter förbehållna. I enlighet med bestämmelserna i lagen om immateriell äganderätt, reproduktion, distribution och offentlig kommunikation, inklusive tillgängliggörande, av hela eller delar av innehållet på denna webbplats, för kommersiella ändamål, på vilket medium som helst och på något tekniskt sätt, utan tillstånd från BECOSAN, är uttryckligen förbjudna.

Om användaren eller tredje part anser att något av innehållet på webbplatsen innebär ett brott mot rättigheterna för skydd av immateriella rättigheter, måste du omedelbart meddela BECOSAN genom kontaktuppgifterna i avsnittet ALLMÄN INFORMATION i detta juridiska meddelande och allmänna Användarvillkor.

VII. RÄTTSLIGA ÅTGÄRDER, TILLÄMPLIG LAG OCH JURISDIKTION

BECOSAN förbehåller sig rätten att väcka civila eller kriminella åtgärder som de anser nödvändiga för missbruk av webbplatsen och innehållet eller för brott mot dessa villkor.

Förhållandet mellan användaren och BECOSAN regleras av gällande regler och tillämpliga på det spanska territoriet. Om det uppstår kontroverser i samband med tolkningen och / eller tillämpningen av dessa villkor, kommer parterna att underkasta sina konflikter till den ordinarie jurisdiktionen som underkastas domare och domstolar som motsvarar enligt lag.

Senaste ändring: 5 mars 2020